MARJOLEIN HEES
Advocaat | De Boorder familie- en erfrecht advocaten & mediators | Beëdigd 2001

BIOGRAFIE

Mr. Marjolein G. Hees studeerde Nederland recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar
studeerde zij in 2001 af met het judicium ‘met genoegen’. In 2002 is Marjolein beëdigd als  advocaat. Vanuit een algemene rechtspraktijk met de nadruk op het algemeen verbintenissenrecht, heeft Marjolein zich in de loop der jaren toegelegd op het rechtsgebied erfrecht. Marjolein heeft de specialisatiecursus Leergang Erfrecht cum laude afgerond. En zij is lid van de specialisten Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Marjolein is sinds juli 2017 aan het kantoor van De Boorder Familie- Erfrecht Advocaten & Mediators verbonden.

De jarenlange ervaring van Marjolein in de algemene rechts- en procespraktijk ervaart zij als
onmisbaar voor haar erfrechtpraktijk. “Erfrechtelijke geschillen kunnen veelal niet worden opgelost zonder grondige kennis van het verbintenissen- en vermogensrecht. Daarnaast is uitstekende kennis van en ervaring in het procesrecht essentieel om de angels en voetklemmen die er in een erfrechtprocedure volop zijn, tijdig te herkennen en te omzeilen”.|

Ten behoeve van haar cliënten adviseert, onderhandelt en procedeert Marjolein ter zake van
uiteenlopende erfrechtelijke kwesties. Of het nu gaat om de verdeling van een nalatenschap, de uitleg van een testament, onterving van een kind, berekening van de legitieme portie, vereffening van de nalatenschap, de executele, een beroep op een som ineens, het inroepen van wilsrechten, opheffing testamentair bewind of een legaat, Marjolein staat haar cliënten vakkundig en gedreven bij. De cliënten van Marjolein zijn mede daardoor ook zeer divers; van een erfgenaam, onterfd kind, executeur, vereffenaar, een schuldeiser van de nalatenschap, partner van de overledene tot een legataris.

De werkwijze van Marjolein is ‘to the point’ en oplossingsgericht.

kwalificaties
  • Magna Charta Leergang Erfrecht 2015/2016
INTERESSEGEBIEDEN

• Verdeling

• Legitieme portie

• Vereffening

• Executele

• Procesrecht

ZAKEN

Schenking. Misbruik van omstandigheden. Bewijslastverdeling. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid schenking wegens misbruik van omstandigheden. Stelplicht en bijzondere regel inzake bewijslastverdeling van artikel 7:176 BW. ECLI:NL:GHARL:2017:2883

Erfrecht, uitleg testament over bewind, ECLI:NL:GHAMS:2017:3075

Erfrecht. Geschil tussen twee zussen over nalatenschap moeder. Eiseres is onterfd en vordert vaststelling van haar legitieme portie. In geschil is de wijze van waardering van een onroerende zaak die erflaatster bij leven al aan erfgenaam heeft verhuurd. ECLI:NL:RBMNE:2017:4380

Erfrecht. Geschil over inkorting erfdelen na aanspraak op legitieme portie. Inkorting volgens artikel 4:87 lid 2 BW (standpunt eisers) of – door uitleg testament – inkorting uitsluitend ten laste van erfdeel eisers (standpunt gedaagde)? ECLI:NL:RBMNE:2016:3519

Erfrecht. Verzoek bevel boedelbeschrijving. ECLI:NL:RBMNE:2015:8464

Verzoek tot opheffing testamentair bewind op grond van 4:178 lid 2 BW. Het bewind voor zover dat was ingesteld mede in het belang van opvolgend vruchtgebruiker, is beëindigd door gemeenschappelijk besluit ex artikel 4:179 lid 2 BW. Verzoek wordt toegewezen ondanks het feit dat opheffing niet de gevolgen zal hebben die verzoekers nastreven, nu enig belang niet kan worden ontkend. ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7200

Het hof heeft uit de resultaten van het onderzoek door de deskundige moeten afleiden dat de notaris op juiste wijze heeft gehandeld en oordeelt dan ook dat door het beroep op de geheimhoudingsplicht er geen beroepsfout is gemaskeerd. ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2837

Provisionele vordering tot het opmaken van een boedelbeschrijving in een hoofdprocedure strekkende tot boedelscheiding. ECLI:NL:RBZLY:2007:BC7041

Honden moeten worden afgegeven aangezien niet voldoende vast is komen te staan dat deze zijn geschonken. ECLI:NL:RBZLY:2007:BB9400

De Boorder familie- en erfrecht advocaten & mediators

De Boorder familie- en erfrecht advocaten & mediators

Oranje Nassaulaan 3

1075 AH Amsterdam

020-5733730

Share This